Start

Bezpłatne “Ogłoszenia” na naszej stronie ! | Telewizja Miejska Stalowa Wola

Witamy Was w  roku szkolnym 2020/2021Uśmiech


Rozpoczynamy naukę w formie stacjonarnej,

mając na uwadze wszystkie zalecenia

związane z pandemią Koronowirusa .

Koronawirus COVID-19 | Maseczka ochronna a koronawirus

1. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla szkół od 1 września 2020 r.

w czasie pandemii Koronowirusa.

2. Zespół Szkół ZDZ w Rzeszowie

Wytyczne dla uczniów:

 

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Podczas przerw lekcyjnych obwiązuje bezwzględny obowiązek  noszenia maseczek.
 3. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych obowiązuje nakaz noszenia przyłbic ochronnych (zaświadczenie lekarskie należy złożyć u wychowawcy).
 4. Obowiązują ogólne zasady higieny: ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 7. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych należy czyścić i dezynfekować.
 8. Uczeń, który podczas pobytu w szkole źle się poczuje jest zobowiązany natychmiast przekazać informację o swoich dolegliwościach nauczycielowi, pod opieką którego jest w tym czasie.
 9. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 10. Przy wejściu do budynku szkoły należy zapoznać się z informacją o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.
 11. Dyżurni dbają o wietrzenie sal w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 12. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 13. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
 14. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

 

Wytyczne dla rodziców:
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną COVID-19 (należą do nich objawy zakażenia górnych dróg oddechowych takie jak: katar, kaszel, duszności, temperatura powyżej 37°C, biegunka).
2. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci uczęszczające do szkoły w czasie epidemii COVID-19 ponoszą zarówno rodzice jak i nauczyciele.
3. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do szkoły, jeśli lekarza potwierdzi zakończenie leczenia.
4. Szkoła ma prawo odmówić przyjęcia ucznia na zajęcia, jeśli stwierdzi u niego objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną.
5. W zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
6. Rodzice przyjmują pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze. Nie mają oni wstępu na teren szkoły, jeśli ich obecność nie jest konieczna do zapewnienia realizacji zajęć.
7. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
8. Rodzice mają obowiązek uzgodnić z nauczycielem ścieżkę szybkiej komunikacji w przypadku złego samopoczucia ucznia. Zobowiązani są do systematycznego przeglądania poczty.
9. Dyrektor w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia ucznia, powiadamia rodziców ucznia, korzystając ze ścieżki szybkiej komunikacji ( przesyła wiadomość na podany adres e-mail, lub zadzwoni pod wskazany numer telefonu).
10. Rodzice powiadomieni o pogorszonym stanie zdrowia dziecka i występujących objawach zakażenia Covid-19 zobowiązani są do przybycia do szkoły i przejęcia opieki nad dzieckiem tak szybko jak to możliwe.
11. W przypadku objawów nieświadczących o zakażeniu korona wirusem rodzice powinni zabrać dziecko do domu i umówić wizytę u lekarza.
12. Rodzice dezynfekują ręce przed wejściem na teren szkoły płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku szkoły.
13. Rodzice oświadczają, że znane są im czynniki ryzyka COVID-19, które mogą wystąpić u ucznia, pomimo podejmowanych przez Zespół Szkół ZDZ w Rzeszowie szczególnych rozwiązań sanitarnych, rekomendowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
14. Rodzice śledzą aktualne informacje i zalecenia w zakresie walki z koronawirusem umieszczane na stronach internetowych GIS oraz Ministerstwa Zdrowia.
15. Rodzice mają obowiązek znać zasady i wytyczne bezpiecznego postępowania na terenie szkoły podczas realizacji zajęć.
16. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną
i postępują zgodnie z jej zaleceniami.

17. Usprawiedliwienie dziecka podczas dni jego nieobecności w szkole związanej z niepewną sytuacją zdrowotną     w tym objawami Covid-19, leży w kwestii rodzica.

18. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły muszą być zdrowe oraz powinny zabezpieczyć się      w środki ochrony osobistej i stosować je na terenie szkoły.
19. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole wszystkim uczniom, nauczyciel może odmówić przejęcia opieki nad dzieckiem, u którego widoczne są objawy infekcji.
20. Dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców, wprowadzić obowiązek mierzenia dzieciom temperatury. Podwyższona temperatura upoważnia szkołę do powiadomienia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.
21. W przypadku konieczności udania się do sekretariatu szkoły może w nim przebywać tylko jedna osoba poza pracownikiem; pozostali rodzice oczekują na zewnątrz z zachowaniem bezpiecznej odległości między sobą. Pracownik sekretariatu przy kontaktach z takimi osobami zachowuje także dodatkowe środki ostrożności.
22. Osoby odbierające dziecko ze szkoły zobowiązane są opuścić jej teren niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem.
23. Rodzice/ opiekunowie prawni w kontaktach z pracownikami szkoły/nauczycielami zachowują zasady:
 dystansu od pracowników szkoły/nauczycieli min 1,5m
 rodzice/opiekunowie prawni powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli

Wytyczne powstały w wyniku opracowań Komisji Kryzysowej do Spraw Pandemii


Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) - § 13c.

Obraz może zawierać: tekst „PODCZAS KASZLU WITAJ SIĘ UŚMIECHEM KICHANI MIŁYM SŁOWEM, BEZ ZASŁANIAJ-U PODAWANIA RĘKI. DBAJ O HIGIENĘ UNIKAJ DUŻYCH OSOBISTĄ. ZGROMADZEŃ. CZĘSTO WIETRZ POMIESZCZENIA, W KTÓRYCH PRZEBYWASZ. KAŻDYMZ SAMOPOCZUCIU UTRZYMUJ KORZYSTAJZE NIEPOKOJĄCYM STANIE BEZPIECZNY DYSTANS SWOICH PRZYBORÓW OD ROZMÓWCY. KSIĄŻEK. Μό POINFORMUJ NAUCZYCIELA PODCZAS POBYTU ROZWIJAJSWOJEPASJE, ROZWIJAJ DBAJ ODPOWIEDNII OGRANICZYĆ SZKOLE CZĘSTO MYJ ZAINTERESOWANIA IDEZYNFEKUJ RĘCE. WZBOGACAJ WIEDZĘ. I BEZPIECZNA SZKOŁA”