Start Zasady naboru

Procedury i terminy kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych

w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

w roku szkolnym 2018/2019

Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym:

Typ szkoły Zawód Przedmioty punktowane
Technikum technik informatyk język polski
matematyka
język obcy
informatyka
technik usług fryzjerskich
język polski
matematyka
język obcy
plastyka
technik mechanik
język polski
matematyka
język obcy
zajęcia techniczne
technik budownictwa język polski
matematyka
język obcy
zajęcia techniczne
technik renowacji elementów architektury język polski
matematyka
język obcy
zajęcia techniczne
technik urządzeń dźwigowych język polski
matematyka
język obcy
zajęcia techniczne
technik robót wykończeniowych w budownictwie język polski
matematyka
język obcy
zajęcia techniczne
Branżowa Szkoła I Stopnia
fryzjer język polski
matematyka
zajęcia techniczne
plastyka

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
elektronik
elektromechanik
elektryk
operator obrabiarek skrawających
ślusarz
monter sieci i instalacji sanitarnych
stolarz
cieśla
betoniarz zbrojarz


język polski
matematyka
zajęcia techniczne
informatyka

Próg punktowy - do wyczerpania limitu miejsc.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się absolwentów gimnazjum, którzy nie ukończyli 18 roku życia,

Wymaganą dokumentację stanowią:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły generowane poprzez system naboru elektronicznego lub wypełnione ręcznie,
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum, oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • Karta zdrowia,
  • Dwie fotografie (opisane na odwrocie),
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania wydaje sekretariat szkoły),

Terminy rekrutacji

1.

od 7 maja

do 11 czerwca 2018r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

2.

od 22 do 26 czerwca 2018r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3 29 czerwca 2018r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych.
4

od 29 czerwca 2018r.

do 6 lipca 2018r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
5

9 lipca 2018r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych