Start Zasady naboru

Procedury i terminy kwalifikowania kandydatów do klas pierwszych

w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie

w roku szkolnym 2020/2021Przedmioty uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym:

Typ szkoły Zawód Przedmioty punktowane
Technikum technik informatyk język polski
matematyka
język obcy
informatyka
technik usług fryzjerskich
język polski
matematyka
język obcy
plastyka
technik mechanik
język polski
matematyka
język obcy
zajęcia techniczne (technika)
technik budownictwa język polski
matematyka
język obcy
zajęcia techniczne (technika)
technik robót wykończeniowych w budownictwie język polski
matematyka
język obcy
zajęcia techniczne (technika)
Branżowa Szkoła I Stopnia
fryzjer

język polski
matematyka

zajęcia techniczne
(technika)
plastyka

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
elektronik
elektromechanik
elektryk
operator obrabiarek skrawających
ślusarz
monter sieci i instalacji sanitarnych
stolarz


język polski
matematyka
zajęcia techniczne
(technika)
informatyka

Próg punktowy - do wyczerpania miejsc.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają dokumenty w terminie określonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Do klas pierwszych przyjmuje się absolwentów gimnazjum, oraz szkoły podstawowej którzy nie ukończyli 18 roku życia,

Wymaganą dokumentację stanowią:

  • Podanie o przyjęcie do szkoły generowane poprzez system naboru elektronicznego lub wypełnione ręcznie,
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum, oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • lub świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
  • Karta zdrowia,
  • Dwie fotografie (opisane na odwrocie),
  • Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowania wydaje sekretariat szkoły),