Start Technikum

TECHNIKUM: 

TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH - nowość

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY - nowość

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - nowość

TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH - wizaż

TECHNIK MECHANIK - obrabiarki sterowane numerycznie
1. Technik urządzeń dźwigowych 311940 jest zawodem nowym, jedynym z najbardziej poszukiwanych i dobrze płatnych.

W dzisiejszym świecie urządzenia dźwigowe spotykamy w każdym obszarze funkcjonowania człowieka. Każdy wysoki budynek musi posiadać windę, każde centrum handlowe posiada schody ruchome. Magazynowanie towarów opiera się na pracy wózków widłowych, elektrycznych, zdalnie sterowanych. Serwisy i warsztaty samochodowe bez nowoczesnych i różnorodnych podnośników, wyciągarek nie mogłyby funkcjonować. W halach i zakładach przemysłowych transportowanie przedmiotów odbywa się za pomocą suwnic. Żaden plac budowlany nie obędzie się bez żurawia. Jedno jest pewne - każde z wymienionych urządzeń nie może być naprawiane i eksploatowane przez osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji, a takich osób brakuje.

2. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

–  EE.13. Montaż i konserwacja urządzeń dźwigowych

– EE.14. Organizacja prac związanych z budową, montażem i konserwacją urządzeń dźwigowych.

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik urządzeń dźwigowych będzie przygotowany do wykonywania zadań w zakresie:

- montowania urządzeń dźwigowych,

- oceniania stanu technicznego urządzeń dźwigowych,

- wykonywania czynności związanych z obsługą i konserwacją urządzeń dźwigowych,

- dokonywania modernizacji urządzeń dźwigowych,

- organizowania prac związanych z montażem, obsługą, konserwacją i modernizacją urządzeń dźwigowych.

4. Informacje dodatkowe

Uczeń w szkole może zdobyć dodatkowo:

uprawnienia SEP (w zakresie niezbędnym do realizacji wyuczonego zawodu),

uprawnienia spawalnicze,

uprawnienia kierowców wózków widłowych.

5. Technik urządzeń dźwigowych znajdzie zatrudnienie w:

- przemyśle maszynowym,

budownictwie,

transporcie,

-  wszystkich pozostałych dziedzinach gospodarki wykorzystujących urządzenia mechaniczne,

magazynach,

-    wielkich i małych zakładach pracy, korporacjach i własnych firmach.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Szkoła posiada podstawową bazę dydaktyczną do realizacji kształcenia w tym zawodzie. Ponadto nasza szkoła nawiązała współpracę z firmą LIFT RZESZÓW – czołową firmą specjalizującą się w dostarczaniu, montażu oraz remontach i modernizacjach dźwigów linowych, hydraulicznych, towarowych i platform przyschodowych. Dzięki tej współpracy uruchomimy wkrótce nowoczesną pracownię urządzeń dźwigowych, nasi uczniowie będą mieli zapewnione praktyki w firmie LIFT, a po ukończeniu szkoły najlepsi absolwenci mogą liczyć na interesującą pracę w tej firmie!

 1. Technik renowacji elementów architektury 311210 to zawód przygotowujący do utrzymania i odnowy obiektów zabytkowych. Pracodawcy poszukują absolwentów, którzy potrafią wykonać renowację obiektów o wartości historycznej lub sentymentalnej.

2. Kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia

- BD 26 Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych

- BD 27 Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent szkoły w zawodzie technik renowacji elementów architektury będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

a) prowadzenia prac renowatorskich elementów architektury,

b) organizowania i wykonywania renowacji tynków i powłok malarskich,

c) organizowania i wykonywania renowacji murów nieotynkowanych,

d) organizowania i wykonywania renowacji okładzin ceramicznych i kamiennych,

e) renowacji sztukatorskich i kamieniarskich elementów architektury,

f) przeprowadzania renowacji detali architektonicznych.

4. Technik renowacji elementów architektury znajdzie zatrudnienie w :

a) firmach zajmujących się renowacją zabytków,

b) firmach remontowo budowlanych,

c) pracowniach konserwatorskich.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

Praktyka zawodowa będzie się odbywać w pracowniach i warsztatach szkolnych (w których będą stanowiska do obróbki kamienia, do wykonywania robót murarskich i tynkarskich oraz stanowiska prac sztukatorskich) oraz w firmach zajmujących się renowacją obiektów zabytkowych. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w pracowniach budowlanych.

 


 

1. Technik robót wykończeniowych w budownictwie 311219 to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie, dający możliwości samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są najchętniej zatrudnianymi przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego łatwo odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

- BD 04 Wykonywanie robót montażowych okładzinowych i wykończeniowych

- BD 21 Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

- robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

- montażu systemów suchej zabudowy

- robót malarskich, tapeciarskich, posadzkarskich, okładzinowych

- organizowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy

- organizowania, kontrolowania oraz sporządzania kosztorysów robót budowlanych

- organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych w budownictwie

- sporządzania kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

4. Technik robót wykończeniowych w budownictwie znajdzie pracę w:

- przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane

-  małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo - budowlane

-  administracjach budynków i firmach zarządzającymi nieruchomościami

- biurach projektów

- samodzielne prowadzenie usług we własnej firmie remontowo - budowlanej

- wytwórniach i składach materiałów budowlanych

 1. Technik budownictwa 311204 to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie, dający możliwości samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są najchętniej zatrudnianymi przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego i potrafiącego łatwo odnaleźć się w zmieniającej się rzeczywistości.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

- BD 29 Wykonywanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych

- BD 30 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

3. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik budownictwa będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

- wykonywania robót konstrukcyjno – budowlanych

- koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych

- organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy

- robót konstrukcyjno – budowlanych stanu surowego

- robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej

- sporządzania kosztorysów na roboty budowlane

4. Technik budownictwa znajdzie pracę w:

- przedsiębiorstwach budowlanych

- spółdzielniach mieszkaniowych

- urzędach gminy

- biurach projektów

- instytucjach naukowo – badawczych

- hurtowniach materiałów i maszyn budowlanych

- własnej firmie

- zdobycie uprawnień budowlanych pozwoli na pracę na stanowiskach kierowniczych

 


 

1. Technik informatyk 351203 to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający przed nowymi wyzwaniami i dający możliwość samorealizacji oraz dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców, którzy cenią pracownika dobrze wykształconego, elastycznego i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia.

- EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

- EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

3. Sylwetka absolwenta.

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

- instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy sprzętu komputerowego i urządzeń sieci komputerowej.

- serwisu sprzętu komputerowego i urządzeń sieci komputerowej.

- organizacji pracy w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo rozwojowych, oraz w innych jednostkach, gdzie są szeroko stosowane techniki komputerowe i sprzęt komputerowy.

- projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami

- projektowania baz danych i administrowania bazami danych

- tworzenie stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami

- uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień SEP do 1 kV (w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV)

4. Technik informatyk znajdzie zatrudnienie w:

- zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń komputerowych i sieci komputerowych

- warsztatach naprawczych urządzeń komputerowych i sieci komputerowych

- firmach projektujących i administrujących bazami danych

- firmach tworzących oraz zarządzających stronami i aplikacjami internetowymi

- firmach tworzących oraz obsługujących multimedia i grafikę komputerową

- w specjalistycznych placówkach handlowych.

5. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

- pracownia sieci komputerowych

- pracownia eksploatacji urządzeń technik komputerowych

- pracownia programowania, tworzenia i administrowania stronami internetowymi, baz danych

 


 

1. Technik usług fryzjerskich 514105 jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się zawodów.  Skierowany do osób kreatywnych, chcących rozwijać swoje umiejętności manualne, ceniących piękno i estetykę. Umożliwia poznanie tajników fryzjerstwa, stylistyki i wizażu.

To zawód z przyszłością dla wszystkich osób, które chcą realizować swoje pasje i realizować je zawodowo.

2. Informacje dodatkowe

Realizacja programu nauczania odbywa się z wykorzystaniem licznych pomocy dydaktycznych, materiałów, sprzętu i urządzeń fryzjerskich, w  3-ech dobrze wyposażonych szkolnych pracowniach fryzjerskich. Współpracujemy z salonami fryzjerskimi oraz firmami specjalizującymi się w produkcji i dystrybucji materiałów fryzjerskich. Praktyki miesięczne uczniowie odbywają w renomowanych zakładach fryzjerskich na podstawie umów podpisanych ze Szkołą.  Uatrakcyjnieniem procesu nauczania jest udział uczniów w targach, szkoleniach, pokazach oraz konkursach fryzjerskich.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom uczniów, nasza szkoła wdraża innowację pt.: WIZAŻ  Z ELEMENTAMI  KOSMETYKI, w której istnieje możliwość nabycia i poszerzenia umiejętności z zakresu wykonywania makijażu dziennego  i okazjonalnego, oraz wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Rezultatem innowacji będzie wzmocnienie pozytywnych motywacji zawodowych.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

- AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

- AU.26 Projektowanie fryzur

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik usług fryzjerskich będzie przygotowany do  wykonywania  usług w zakresie:

- diagnozowania włosów i skóry głowy z wykorzystaniem mikrokamery

- kompleksowej pielęgnacji  włosów

- strzyżenia włosów, stosując  nowoczesne techniki

- koloryzacji i rozjaśniania włosów.

- ondulowania włosów

- formowania fryzur dziennych, wieczorowych, okolicznościowych, awangardowych

- przedłużania i zagęszczania włosów

- nowoczesnych zabiegów fryzjerskich.

5. Technik usług fryzjerskich znajdzie zatrudnienie w:

- salonach fryzjerskich w Polsce i za granicą,

- w teatrze, mediach, studiach  fotograficznych,

- w pracowniach peruk, tresek i tupetów,

- firmach reklamowych i marketingowych (branży fryzjerskiej, kosmetycznej itp.) jako stylista,  wizażysta itp.,

- firmach zajmujących się produkcją lub dystrybucją materiałów fryzjerskich jako np. przedstawiciel handlowy lub specjalista  ds. reklamy i marketingu,

- we własnym salonie lub studiu stylizacji fryzur

 


 

1. Technik mechanik 311504 to atrakcyjny zawód o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. W skład tego zawodu wchodzą takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn i urządzeń. Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie.

2. Informacje dodatkowe

Uczniowie naszej szkoły w ramach kształcenia są przygotowywani do pracy w nowoczesnych przedsiębiorstwach jak i w małych zakładach produkcyjnych w których znajdują zastosowanie obrabiarki sterowane komputerowo zwanymi obrabiarkami sterowanymi numerycznie CNC (Computer Numerical Control).

3. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

a.)  wytwarzania części maszyn i urządzeń;

b.)  dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

c.)   nstalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

d.)   obsługiwania maszyn i urządzeń;

e.)  wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych

f.)   organizacji i nadzoru produkcji, montażu, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń

g.)  będzie miał możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień, tj.: uprawnień spawalniczych w metodach: MIG, MAG, TIG,

5. Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w:

- przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów, zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia.

a.)  Szkoła posiada własny warsztat metalowy, na którym odbywają się zajęcia praktyczne w warunkach produkcyjnych.

b.)  Pracownia z nowoczesnymi obrabiarkami: tokarka produkcyjna CNC oraz frezarka CNC

c.)  Klasa kształcąca uczniów w zawodzie technik mechanik jest klasą patronacką firmy BorgWarner w Jasionce, w której uczniowie naszej szkoły odbywają praktyki zawodowe.

d.)   Dostęp do nowoczesnej spawalni.

e.)   Możliwość uczestniczenia w kursach poszerzających kompetencje zawodowe: kurs spawania, kierowca operator wózków podnośnikowych, prawo jazdy i wiele innych.